संदेश

स्‍पृहेरीप्सित: - चतुर्थी विभक्ति: ।।

धारेरुत्‍तमर्ण: - चतुर्थी विभक्ति: ।।

श्‍लाघह्नुड.स्‍थाशपां ..... - चतुर्थी विभक्ति: ।।

हिन्‍दीसप्‍ताहावसरे संस्‍कृतजगति लेखानां हिन्‍दी-अनुवाद: ।।

रुच्‍यार्थानां प्रीयमाण: - चतुर्थी विभक्ति: ।।

यजे: कर्मण: करणसंज्ञा.... - चतुर्थी विभक्ति: ।।