संदेश

एनपा द्वितीया - षष्‍ठी विभक्ति: ।।

षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन – षष्ठी विभक्तिः

संस्कृत शब्दकोशः (Sanskrit Dictionary) ||

निमित्तपर्यायप्रयोगे ..... - षष्ठी विभक्तिः ।।

सर्वनाम्नस्तृतीया – षष्ठीविभक्तिः ।।

षष्‍ठी हेतुप्रयोगे - षष्‍ठी विभक्ति: ।।

कर्मादीनामपि सम्‍बन्‍ध - षष्‍ठी विभक्ति: ||

षष्‍ठी विभक्ति: - सम्‍बन्‍ध: ।।

पाठ : (४०) कृदन्त ७ (क्त्वा + णमुल् प्रत्ययौ) + तुमुन् प्रत्ययाः ||