संदेश

यत्ननिरूपणम् ।।

उच्चारणस्थानानि ।।

सवर्णसंज्ञासूत्रम् ।।

अनुनासिकसंज्ञासूत्रम् ।।

उदात्तानुदात्तस्वरितसंज्ञासूत्रम् ।।

ह्रस्वदीर्घप्लुतसंज्ञासूत्रम् ।।

४२ प्रत्याहारपरिचयः ।।

प्रत्याहारसंज्ञासूत्रम् ।।

लोपसंज्ञासूत्रम् ।।

इत्‍संज्ञासूत्रम् ।।

अक्षरसमाम्नायः ।।

मंगलाचरणम् - लघुसिद्धान्‍तकौमुदी ।