संदेश

गत्‍यर्थकर्मणि ..... - चतुर्थी विभक्ति: ।।

अनुप्रतिगृणश्‍च - चतुर्थी विभक्ति: ।।

राधीक्ष्‍योर्यस्‍य .... चतुर्थी विभक्ति: ।।

मन्‍यकर्मण्‍यनादरे .... चतुर्थी विभक्ति: ।।

नम: स्‍वस्तिस्‍वाहा ...... - चतुर्थी विभक्ति: ।।

क्रियार्थोपपदस्‍य च ..... चतुर्थी विभक्ति: ।।

श्रीअयोध्‍यादर्शनम् - प्रसिद्धस्‍थाननामानि ।।

हितयोगे च - चतुर्थी विभक्ति: ।

उत्‍पातेन..... - चतुर्थी विभक्ति: ।।

क्‍लृपिसंपद्यमाने..... चतुर्थी विभक्ति: ।

तादर्थ्‍ये चतुर्थी ..... चतुर्थी विभक्ति: ।

तुमर्थाच्‍च .... चतुर्थी विभक्ति: ।।

परिक्रयणे सम्‍प्रदान.... चतुर्थी विभक्ति: ।