संदेश

कठोपनिषद्

मुण्‍डकोपनिषद्

केनोपनिषद्

ईशावास्‍योपनिषद्

प्रमुखा: उपनिषद्ग्रन्‍था:

प्रश्‍नोपनिषद्

उपनिषद् ग्रन्‍था:

श्रीपार्वतीपंचकस्‍तोत्र

कालिदासविरचिते रघुवंशे नवमः सर्गः

महा‍कविकालिदासकृत रघुवंशमहाकाव्‍यस्‍य अष्टमः सर्गः

महाकविकालिदासकृत रघुवंशमहाकाव्‍यस्‍य सप्तमः सर्गः

रावणकृत - श्री शिवताण्‍डव स्‍तोत्रम् ।

गूगल ड्राइव - ईजगति एका नूतनी मंजूषा ।

ब्राह्मणग्रन्‍था:

आरण्‍यकग्रन्‍था:

प्रमुखा: आरण्‍यकग्रन्‍था:

प्रमुखा: ब्राह्मणग्रन्‍था: