संदेश

विभाषा कृ‍ञि .... सप्‍तमी विभक्तिः ।।

अधिरीश्‍वरे ... सप्‍तमी विभक्ति: ।।

सप्‍तमीपंचम्‍यौ कारकमध्‍ये .... सप्‍तमी विभक्ति: ।।

नक्षत्रे च लुपि ... सप्‍तमी विभक्ति: ।।

प्रसितोत्‍सुकाभ्‍यां तृतीया च ... सप्‍तमी विभक्ति: ।।

अप्रत्‍यादिभिरिति ... वार्तिकम् - सप्‍तमी विभक्ति: ।।

साधुनिपुणाभ्‍यां ...... सप्‍तमी विभक्ति: ।।

पंचमी विभक्‍ते ... सप्‍तमी विभक्ति: ।।

यतश्च निर्धारणम् 。。。 सप्तमी विभक्तिः ।।

आयुक्‍तकुशलाभ्‍यां चासेवायाम् - सप्‍तमी विभक्ति: ।।

स्वामीश्वराधिपतिदायाद 。。。 सप्तमी विभक्तिः ।।

षष्‍ठी चानादरे .... सप्‍तमी विभक्ति: ।।

अर्हाणां कर्तृत्‍वे.... सप्‍तमी विभक्ति: - वार्तिकम्

यस्‍य च भावेन भावलक्षणम् .. सप्‍तमी विभक्ति: ।।

निमित्‍तात् कर्मयोगे - वार्तिकम् - सप्‍तमी विभक्ति: ।।

क्‍तस्‍येन्विषयस्‍यकर्मण्‍युपसंख्‍यानम् - वार्तिकम् - सप्‍तमी विभक्ति: ।।

आधारोSधिकरणम् 。。。सप्तमी विभक्तिः ।।

षष्‍ठी विभक्ति: (सम्‍बन्‍ध:) सम्‍पूर्णम् ।।

चतुर्थी चाशिष्‍यायुष्‍यमद्र ... षष्‍ठी विभक्ति: ।।

तुल्‍यार्थैरतुलोपमाभ्‍यां ........ षष्‍ठी विभक्ति: ।।