संदेश

अन्‍ये केचन् वैयाकरणा: ।

वैयाकरण नागेशभट्ट - वैयाकरण परिचय: ।।

वैयाकरण आचार्य वरदराज - वैयाकरण परिचय: ।।

वैयाकरण भट्टोजिदीक्षित: - वैयाकरण-परिचय: ।।

कैयट - वैयाकरण परिचय: ।।

महात्मा भर्तृहरि: - वैयाकरण परिचय: ।।

जयादित्‍य-वामन : वैयाकरण-परिचय: ।।