संदेश

लिड्. लकार प्रयोग: - 4

लिड्. लकार प्रयोग: - 3

लिड्. लकार प्रयोग: - 2

लिड्. लकार प्रयोग: ।

लोट् लकारस्‍य प्रयोग: - 3

लोट् लकारस्‍य प्रयोग: - 2

लोट् लकारस्‍य प्रयोग:

लृड्. लकारस्‍य प्रयोग: - 2

लृड्.लकार प्रयोग:

लृट्, लुट् च लकारयो: प्रयोग: - 4

लृट्, लुट् च लकारयो: प्रयोग: - 3

लृट्, लुट् च लकारयो: प्रयोग: - 2

लृट् लुट् च लकारयो: प्रयोग: ।

लुड्. लकारस्‍य प्रयोग: ।

लिट् लकार प्रयोग: - 2

लिट् (परोक्ष भूत) लकारस्‍य प्रयोग:

मास्‍म ।

लड्. लकारस्‍य प्रयोग: - २

लड्. लकारस्‍य प्रयोग:

भूतकालस्‍य प्रयोग:

लट् लकारस्‍य प्रयोग: - ५