संदेश

महाभारतस्य मंगलाचरणम् ।

विश्वस्य प्रथमः लौकिक श्लोकः ।

रामायणस्य काण्डाः ।

अष्टादश पुराणानि ।

सप्तमी विभक्तिः – सू़त्रभागः ।

षष्ठी विभक्तिः – सूत्रभागः

पंचमी विभक्तिः – सूत्रभागः

विश्वस्य सर्वाधिकतीव्रसंगणकाः ।

अस् (होना) – परस्मैपदी

अद् (खाना) – परस्मैपदी

चतुर्थी विभक्तिः – सूत्रभागः

तृतीया विभक्तिः – सूत्रभागः

द्वितीया विभक्तिः – सूत्रभागः

प्रथमा विभक्तिः – सूत्रभागः

विभक्तिप्रकरणम्

अदादिगणः – आत्मनेपदी