संदेश

स्‍व. श्री रामकृपालपाण्‍डेय स्‍मारक खेल-कूद प्रतियोगिता सम्‍पूर्णा अभवत् ।

बडीदेवकालीमन्दिरस्‍य प्रतिमा: चोरिता: (फैजाबाद)

पिंगल-छन्दशास्त्रम्

नियतिकृतनियमरहिताम् .....

वास्‍तविकस्‍वतन्‍त्रता

आधुनिकभारतम्

नैतिकमूल्‍यानां महत्‍वम्

सामान्‍यज्ञानम्

कीदृशी स्वतंत्रता इयम्

अमरशहीदभगतसिंह:

हिन्‍दी दिवसस्‍य शुभकामना:

प्राणिजीवने स्‍वतन्‍त्रता

भगवान् पाणिनिकृत अष्‍टाध्‍यायी

पाणिनीय अष्‍टाध्‍यायी

अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः

''स्‍व. श्री रामकृपाल पाण्‍डेय स्‍मारक खेल-कूद प्रतियोगिता व सांस्‍कृतिककार्यक्रम'' इत्‍यस्‍य आयोजनम्

यस्‍तु सर्वाणि....

तदेजति तन्‍नैजति - ईशावास्‍योपनिषद्

अनेजदेकं मनसो जवीयो .....

असुर्या नाम ते लोका......

कुर्वन्‍नेवेह कर्माणि ....

शिवरात्रिपर्वमाहात्‍म्‍यम् - बिल्‍वपत्रकथा ।

नाटकम्

दशरूपकस्य मंगलाचरणम्

शिक्षकदिवसविशिष्‍टम्

शान्तिपाठ: - ईशोपनिषद्

ईशावास्‍योपनिषद्