संदेश

संस्‍कृतजगत् ईपत्रिकाया: प्रथमं संस्‍करणं प्रकाश्‍यते ।

अर्थालंकार: - उपमा अलंकार:

शब्‍दालंकार: - श्‍लेष अलंकार:

शब्‍दालंकार: - यमक अलंकार:

शब्‍दालंकार: - अनुप्रास अलंकार:

अलंकारस्‍य भेदा:

अलंकार:

अथर्ववेद संहिता

सामवेद संहिता

कृष्‍णयजुर्वेद:

अटल बिहारी वाजपेयी

शुक्‍लयजुर्वेद:

यजुर्वेद: - शाखा: एवं च विस्‍तार:

भगवत: श्रीहनुमत: अष्‍टोत्‍तरशतनामावली ।

काश्‍चन् विशेषता: राकमेल्ट जालसंचालकस्‍य

एक: नूतन: जालसंचालक: भवतां सेवायाम्

यजुर्वेद:

ऋग्‍वेदस्‍य प्रमुखानि सूक्‍तानि ।

ऋग्‍वेदे वर्णिता: प्रमुखा-देवा: ।